Lesbische ouders voeden beter op

Kinderen die opgroeien in lesbische gezinnen ontwikkelen zich psychologisch beter en vertonen minder gedragsproblemen
Turks.nl Redactie

dan hun leeftijdgenoten in heteroseksuele gezinnen.

Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek van de Amerikaanse universiteit UCLA en de Universiteit van Amsterdam.

De uitkomsten kunnen volgens de onderzoekers deels worden verklaard door het verschil in ouderschap en opvoeding. Lesbische ouders geven vaak verbaal de grenzen aan, terwijl heteroseksuele ouders vaker een fysieke straf geven. De verbale stijl zou minder gedragsproblemen opleveren.

In het langstlopende onderzoek naar lesbische gezinnen in de VS volgden de onderzoekers 78 kinderen en hun ouders sinds de verwekking via donorinseminatie. De kinderen zijn nu gemiddeld 17 jaar. Op verschillende momenten werden schoolprestaties, gedragingen en sociale en algemene vaardigheden gemeten door middel van vragenlijsten en interviews.

De resultaten werden vergeleken met die van leeftijdgenoten uit heteroseksuele gezinnen. De kinderen in lesbische gezinnen scoorden hoger in hun sociale, algemene en schoolcompetenties, waren minder agressief, overtraden minder regels en hadden minder probleemgedrag.

Medeauteur Henny Bos van de afdeling pedagogiek en onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam doet in Nederland een vergelijkbaar langlopend onderzoek naar lesbische gezinnen. Bij de eerste twee metingen is geen verschil gevonden tussen de kinderen uit lesbische en heteroseksuele gezinnen. In september start de derde meting, de kinderen zijn dan 15 jaar.

Novum