Accreditatie Bacheloropleiding Islamitische Theologie voor Islamitische Universiteit Rotterdam

Middels officieel besluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) is de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) geaccrediteerd voor haar Bachelor Opleiding Islamitische Theologie.
Turks.nl Redactie

Na accreditatie van de Master opleiding in 2010, heeft de IUR hiermee een tweede mijlpaal bereikt in de geschiedenis van het hoger onderwijs in Nederland.

De IUR, opgericht in 1997, is een Nederlandse universiteit op Islamitische grondslag. Zij wil bevorderen dat de Islamitische traditie binnen de hedendaagse Nederlandse maatschappij wordt bestudeerd. Daartoe gericht biedt zij opleidingen aan met een curriculum waarvan de tradities, die in de islamitische wereld zijn uitgekristalliseerd, een belangrijk deel uitmaken.

De IUR biedt onderwijs volgens de bachelor-master structuur, waarbinnen studenten kunnen instromen in twee opleidingen: Bachelor Islamitische Theologie en Master Islamitische Geestelijke Verzorging. In de bachelor fase leidt het onderwijs de student binnen in de wereld van de Islamitische intellectuele traditie en geeft deze een plaats in de actuele maatschappelijke context, zowel nationaal als internationaal. Daarmee wenst de IUR bij te dragen aan de vorming van een breed geschoold intellectueel moslimkader waaraan een groeiende behoefte bestaat. In de masterfase bestaat de mogelijkheid zich te verdiepen in een specifiek onderdeel van de Islamitische intellectuele traditie, of zich verder te bekwamen tot geestelijke verzorger of imam.

In haar streven naar volledige erkenning als hoger onderwijsinstelling volgens de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), heeft het College van Bestuur van de IUR, na de officiële accreditatie van de postinitiële opleiding Master Geestelijke Verzorging een aanwijzingsprocedure gestart voor accreditatie van de Bachelor Opleiding. Na het positieve oordeel van de visitatiecommissie heeft de NVAO een positief besluit verstrekt voor accreditatie van de Bachelor Opleiding Islamitische Theologie.

De IUR is zeer verheugd over dit gebeuren. Het is een historisch moment. Om dit te vieren zal een receptie worden georganiseerd waarbij alle belangstellenden uitgenodigd zijn. De datum hiervan wordt nader bepaald.

  • Loading...