Moslims massaal naar Turkije voor orgaantransplantatie

De NPO SPirit heeft een documentaire gemaakt over orgaandonatie in Turkije. Daarin wordt onder andere ingegaan op de wet- en regelgeving omtrent orgaandonatie en bezwaren vanuit geloofsovertuiging.
Turks.nl Redactie

Daar waar orgaandonatie in omringende Islamitische landen niet is toegestaan, is het in Turkije heel gewoon. In Turkije denkt men anders over orgaandonatie: men kan het leven van iemand redden als men komt te overlijden.

Vanwege logistieke en culturele redenen vinden er in Turkije aanzienlijk minder orgaandonaties bij overlijden plaats dan in Europa. Turkije doet het op dat gebied wel beter dan in Azië. Dankzij de sterkere familiebanden vinden in Turkije veel levertransplantaties bij leven in Turkije. Levertransplantatie bij leven houdt in dat de donor een deel van zijn/haar lever doneert.

In Turkije vinden wereldwijd gezien de meeste levertransplantaties bij leven plaats. In veel omringende (Islamitische) landen vinden deze transplantaties helemaal niet plaats. Daardoor is er ook een grote toestroom naar Turkije vanuit deze landen. Voor de beeldvorming: 22.000 patiënten in naburige landen wachten op een levertransplantatie.

Sinds 2008 is er ook nieuwe wet- en regelgeving waardoor er meer vertrouwen is. Zo dient er bij orgaandonatie bij leven verwantschap te zijn tussen donor en ontvanger (maximaal 4e graads) waardoor organen niet meer verkocht kunnen worden aan onbekenden. Orgaandonatie bij overlijden is enkel mogelijk wanneer de donor op de Intensive Care overlijdt c.q. hersendood wordt verklaard. Alleen dan zijn de organen nog geschikt voor transplantatie. Ook dienen nabestaanden te allen tijde expliciet toestemming te geven voor orgaandonatie, ook wanneer de overledene een donorcodicil heeft.

Islam
De Dienst Religieuze Zaken stelt in een verklaring dat orgaandonatie is geoorloofd binnen de Islam. Ontvangst van een orgaan van een niet-moslim is eveneens geoorloofd, aldus Prof. Dr. Halil Altuntas (Hoge Raad lid van Dienst Religieuze Zaken). Het wordt zelfs aangemoedigd. Voor orgaandonatie moet volgens de Islam worden voldaan aan drie voorwaarden geeft Prof. Dr. Halil Altuntas aan:

1. de orgaandonatie moet noodzakelijk zijn;
2. in geval van orgaandonatie bij overlijden dient de donor door artsen (hersen)dood te zijn verklaard; in geval van orgaandonatie bij leven mag de donor geen enkele vitale functie verliezen.
3. er mag niet betaald worden voor de orgaandonatie.

Toch is er nog een lange weg te gaan, aldus verschillende artsen en overheidsfunctionarissen. Om die reden zijn er allerlei bewustwordingscampagnes om de bevolking bewust te maken van het nut van orgaandonatie: zo zijn er verschillende spotjes op tv, wordt er samengewerkt met verschillende instanties en worden scholieren en studenten hierover geïnformeerd.

Bekijk de uitzending van NPO Spirit:

Turks.nl / Halim Gökduman